Status forberedende arbeid OSBL.

Lasse Hyenes Lysne
Lasse Hyenes L.

Rivearbeidet skrider frem og vi har god fremdrift iht. planverket. Innvendig sanering er ferdigstilt og farlig avfall er transportert ut av prosjektet til godkjente mottak for videre håndtering. Bygg 40 er historie og alle masser er kjørt bort. På bygg 41 er bygningsmassen over bakken revet og sortering av tyngre masser pågår for fullt. Videre skal massene transporteres ut før vi fortsetter med rivning av kjeller og kulverter. Vi forventer at rivearbeidet ferdigstilles i løpet av uke 48.

Ellers nærmer vi oss ferdigstillelse av omlegging av strøm og vann rundt byggetomten, slik at vi er klare for byggestart i 2020.

Riving Bygg 41

Sortering Bygg 40