Om prosjektet

Campus Ullevål

Om prosjektet

Med Campus Ullevål skal NGIs nåværende kontoreiendom og næringstomt utnyttes bedre, med høye ambisjoner for bærekraftige løsninger.

Når prosjektet ferdigstilles i 2025 er dagens parkeringsplasser blitt til et frodig, grønt torg, med møteplasser for publikum og aktiviteter for barn. Bygget får 500 sykkelparkeringsplasser og ligger tett på kollektivknutepunktet Ullevål og Forskningsparken. Slik oppfyller prosjektet Oslos strategi om å fortette langs T-banelinjene.

Bygget får en optimal form med tanke på lysinnslipp, noe som skaper svært gode arbeidsforhold innvendig. Arkitektkontoret Schmidt Hammer Lassen har samtidig sørget for at strukturen gir lite skyggevirkning på naboeiendommene, og bygningen har støydempende funksjon inn mot kolonihagen og bygulvet på Ullevål.

Byggeprosess blir forskningsprosjekt

Campus Ullevål oppfyller NGIs behov for større lokaler i Oslo, og legger til rette for samarbeid med andre aktører. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) blir en betydningsfull leietaker, som allerede bidrar inn i utviklingen av prosjektet. Gjennom byggeperioden skal NIVA forske på overvannshåndtering og bruk av restvann i forbindelse med driften av Campus Ullevål og området rundt. NGI skal bruke oppføringen til å forske på energiopptak gjennom leire og spunt.
Campus Ullevål er en del av et viktig byutviklingsprosjekt, hvor næringsliv, offentlig forvaltning og akademia jobber sammen for å skape et kraftsenter for innovasjon og kunnskapsdeling. Nybygget skal eies og driftes av NGI og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver.

Om byggeprosessen

* Dagens NGI-bygg fra 1966 skal rives i løpet av høsten 2022
* Oppstart byggearbeider vår 2023
* Ferdigstilles 2025-2026